Hematolog, Internista

www.jurczyszyn.eu

Lekarz / Hematolog

Prof. dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn

Specjalista chorób wewnętrznych oraz specjalista hematolog, zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Hematologii UJ CM w Krakowie. Jego bieżąca działalność kliniczna i naukowa dotyczy szczególnie zagadnień związanych z leczeniem dyskrazji plazmocytowych. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych oraz redaktorem siedmiu monografii książkowych z zakresu klinicznej hematologii, IF powyżej 600; redaktor siedmiu monografii książkowych z zakresu klinicznej hematologii.

Jest członkiem Zarządu Polskiej Grupy Szpiczakowej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Szpiczaka Mnogiego (IMWG), Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego (EHA), Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH), Międzynarodowego Towarzystwa ds. Szpiczaka (IMS).

Szkołę Podstawową oraz II Liceum Ogólnokształcące o profilu matematyczno-fizycznym ukończył w Przemyślu.

W 1996 roku ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2003 roku na Wydziale Lekarskim UJ CM obronił pracę doktorską pt. „Cytokiny w patogenezie szpiczaka mnogiego”. W roku 2007 został specjalistą hematologiem. W 2016 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl publikacji dotyczący biologii i leczenia szpiczaka plazmocytowego. Opisał i opublikował największe na świecie grupy chorych z rzadką postacią skórną szpiczaka (53 osoby) oraz z zajęciem centralnego systemu nerwowego w przebiegu szpiczaka plazmocytowego (172 osoby).

Od początku swojej pracy zawodowej jest związany z Kliniką Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, najpierw jako młodszy asystent w latach 1996-2004, a po uzyskaniu I. i II. stopnia specjalizacji z chorób wewnętrznych, odpowiednio w roku 2000 i 2004, na stanowisku starszego asystenta. Od 1 października 2014 roku był adiunktem w Katedrze Hematologii UJ CM. Od 22 maja 2019 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w UJ CM w Katedrze Hematologii.

Autor klinicznego opisu 117 chorych z pierwotną białaczką plazmocytową oraz pomysłodawca indeksu prognostycznego w tej chorobie od 2018 roku. Odbył staże naukowe w John Theurer Cancer Institute w Hackensack (2012) oraz w Dana Farber Cancer Institute w Bostonie (2014).

Decyzją Prezydenta RP uzyskał tytuł profesora nauk medyczny i nauk o zdrowiu (2021).

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

www.pthit.pl

W 2015 roku uhonorowany jubileuszowym medalem 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w uznaniu wieloletniej pracy lekarskiej i naukowej. W 2016 roku otrzymał wyróżnienie „Amicus hominum” – dla osób działających na rzecz dobra innych od Marszałka Województwa Małopolskiego. W 2017 roku uhonorowany nagrodą I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe. W 2018 roku otrzymał Nagrodę im. Tadeusza Browicza od Polskiej Akademii Umiejętności za wybitne osiągnięcia w medycynie.

Współzałożyciel i prezes działającej od 2008 roku Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka, która jest organizacją pożytku publicznego. Od 2017 roku Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, ponadto Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka

www.szpiczak.org

Pozamedyczne zainteresowania to: film, teatr, muzyka jazzowa, podróże, narciarstwo oraz turystyka.

Prof. dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn

KRAKÓW