Terapia wspomagająca w szpiczaku mnogim

W Polsce w 2006 roku złośliwe nowotwory rozpoznane zostaną u ponad 120.000 chorych. Około 1000 osób będą to chorzy na szpiczaka mnogiego. ~1-2% wszystkich rozpoznawanych nowotworów to szpiczak mnogi (MM). Szpiczak mnogi jest drugą najczęściej występującą na świecie chorobą nowotworową układu krwiotwórczego.

Terapia wspomagająca

 • Zapobieganie nudnościom i wymiotom
 • Terapia p-bólowa
 • Leczenie zapalenia śluzówek jamy ustnej
 • Pomoc psychologiczna
 • Gorączka neutropeniczna
 • Leczenie anemii
 • Zapobieganie i leczenie infekcji
 • Polineuropatia
 • Procesy zakrzepowo-zatorowe
 • Lekarz i jego rola we właściwym leczeniu

Naturalne fazy choroby

Typy infekcji oraz zapadalność

 • ↑ Ryzyko infekcji 7-15 x u chorych ze szpiczakiem mnogim (porównując do innych hospitalizowanych pacjentów)
 • Ryzyko infekcji jest niskie podczas fazy plateau, zaś wysokie podczas aktywnej fazy choroby
 • Układ oddechowy – częste zapalenia płuc
 • Układ moczowy – ostre i przewlekłe odmiedniczkowe zapalanie nerek
 • Sepsa – posocznica

Infekcje związane z różnymi stanami chorobowymi

 • Faza początkowa oraz nawrót -> infekcje wirusowe, grzybicze oraz bakteryjne
 • Choroba w fazie stabilnej – plateau -> głównie infekcje Streptococcus pneumoniae lub Haemophilus influenze (osłabiona jest znacznie odporność humoralna)

Czynniki predysponujące do infekcji

 • Immunosupresja związana z chorobą (↓ poziomu poliklonalnych immunoglobulin, ↓ aktywności komórek NK, ↓ odpowiedzi B-komórkowej, ↓ proliferacji T-komórkowej na stymujację antygenową)
 • Neutropenia – stan związany z leczeniem lub choroba zasadniczą
 • Chemioterapia oraz leczenie sterydami
 • Uszkodzenie śluzówek oraz skóry (cewniki, chemioterapia, radioterapia)

Czynniki infekcyjne

 • Bakterie – ziarenkowce (Pneumococci, Haemophilus influenze, Menigococci)
 • Gronkowce – infekcje związane z cewnikami centralnymi, portami oraz innymi cewnikami
 • Bakterie Gram-ujemne (E. coli)
 • Grzyby (Candida, Aspergillus)
  Profilaktyka: roztwór doustny amfoterycyny B oraz Flukonazol w tabletkach
 • Wirusy (Herpes zoster, Herpes simplex, RSV, CMV)
  Profilaktyka: Acyklovir, Valacyklovir, Foscarnet, Gancyclovir oraz inne leki
 • Pierwotniaki (Pneumocystis carinii)
  Profilaktyka: Biseptol – bardzo ważne u chorych po procedurze przeszczepowej oraz leczonych dużymi dawkami Dexametazonu

Infekcje wirusowe
RSV, Rhino-, Parainfuenza-, Influenza-, Adeno-, Corona-, CMV

Profilaktyka infekcji

 • Szczepienia (Pneumococci, Haemophilus, Meningococci, Infuenza)
 • G-CSF – profilaktyka przy gorączce neutropenicznej
 • Dożylne immunoglobuliny – w dawce 0,4 g/kg mc co 3 tygodnie u chorych z częstymi infekcjami
 • Antybiotyki (z grupy chinolonów, np. Palin, Abaktal, Cipronex)
 • Penicyliny – infekcje pneumo- i meningokokami
  NALEŻY UNIKAĆ AMINOGLIKOZYDÓW
 • Leki p-wirusowe (Acyklovir, Gancyklovir, Foscarnet, Cidofovir i inne)
  LECZENIE BARDZO WAŻNE U CHORYCH po PROCEDURACH PRZESZCZEPOWYCH oraz LECZONYCH DUŻYMI DAWKAMI STERYDÓW (DEXAMETAZON)

Korzyści płynące z użycia erytropoetyny

 • Wzrost stężenia Hb
 • Redukcja ilości przetoczonej krwi
 • Zdecydowana poprawa jakości życia (apetyt, funkcje poznawcze, możliwość ćwiczeń fizycznych)
 • Stężenie Hb < 12 g/dl obserwujemy aż u około 70% chorych z multiple myeloma – ANEMIA

Leczenie wspomagające

 • Erytropoetyna (np. Aranesp, Neorecormon)
 • Bisfosfoniany (np. Zometa, Aredia, Pamifos)
 • Antybiotyki (np. klarytromycyna, chinolony)
 • Leczenie p-bóowe (plastry Durogesic)
 • Czynniki wzrostu (G-CSF lub GM-CSF)
 • Aparat ortodontyczny/gorset
 • Ćwiczenia fizyczne

Ćwiczenia fizyczne (aerobowe) u chorych po procedurze auto-PBSCT

W wyniku systematycznych ćwiczeń uzyskano ↓ częstości gorączek, ↓ leukopenii, ↓ nudności i wymiotów, ↑ dobrego samopoczucia u pacjentów*
* Dimeo i wsp., Blood, 1997

Polineuropatia motoryczna po stosowaniu THALIDOMIDU – czynniki ryzyka:

  • Dawka kumulacyjna leku (< 20g: 10%)
  • Wcześniejsza terapia lekami neurotoksycznymi
  • Polineuropatia istniejąca przed rozpoczęciem terapii p-nowotworowej
  • Wiek
  • Niedobór witaminy B12 oraz kwasu foliowego istniejący u około 20-30% osób z rozpoznaniem multiple myeloma

USZKODZENIE NERWÓW W WYNIKU STOSOWANIA THALIDOMIDU JEST NAJCZĘŚCIEJ NIEODWRACALNE, W PRZECIWIEŃSTWIE DO POLINEUROPATII PO TERAPII BORTEZOMIBEM.

Sposób postępowania w przypadku wystąpienia polineuropatii po leczeniu Thalidomidem i Bortezomibem

Stopień polineuropatii Thalidomid Bortezomib
I° bez bólu Szczegółowe monitorowanie chorego Szczegółowe monitorowanie chorego
I° z bólem lub II° Redukcja dawki leku o 50% Redukcja dawki do 1,0 g/m²
II° z bólem lub III° Zatrzymanie podawania leku, rozważenie podania Thalidomidu w mniejszej dawce Zatrzymanie podawania leku, przy ustąpieniu objawów toksycznych podanie Bortezomibu 0,7 g/m² 1x w tygodniu
IV° Zatrzymanie podawania Zatrzymanie podawania

 

 • Istotne jest uzupełnianie niedoborów wit. B12 oraz kwasu foliowego
 • Rozważenie podania gabapentyny (Neurontin) po konsultacji neurologa

Zalety stosowania i aktywność bisfosfonianów

 

 • Efekt p-nowotworowy
 • ↓ osteoklastogenezy
 • ↓ IL-6
 • ↑ apoptozy
 • Efekt synergistyczny z Dexametazonem
 • ↓ epizodów hiperkalcemii
 • ↓ ilości leków p-bólowych
 • ↓ częstości złamań kostnych
 • Efekt p-bólowy

Rekomendacje – bisfosfoniany

Lek Kwas pamidronowy (np. Aredia, Pamifos, Pamitor) Kwas zoledronowy (np. Zometa) Kwas klodronowy (Clodronate) Kwas ibandronowy (Ibandronate)
Dawka 90 mg 4 mg 1600 mg 6 mg
Czas infuzji 3 godziny 15 minut 2 godziny 1 godzina
Schemat podawania 1x w miesiącu 1x w miesiącu 1x w miesiącu 1x w miesiącu
Okres i czas podawania leku Niezdefiniowany – podawany nawet przy progresji choroby Niezdefiniowany – podawany nawet przy progresji choroby Niezdefiniowany – podawany nawet przy progresji choroby Niezdefiniowany – podawany nawet przy progresji choroby

Osteonekroza szczęki po bisfosfonianach: ZOMETA i AREDIA

Rekomendacje związane z prewencją/leczeniem osteonekrozy szczęki

 • Badanie stomatologiczne zawsze przed włączeniem terapii bisfosfonianami
 • Sanacja uzębienia jamy ustnej (higiena z wykorzystaniem głownie roztworu chlorhexydyny)
 • Profilaktyka antybiotykowa przy wszelkich zabiegach stomatologicznych
 • Zatrzymanie podawania bisfosfonianów przed i 2 miesiące po inwazyjnych zabiegach stomatologicznych
 • Leczenie i zapobieganie zapaleniu śluzówki (mucositis)

Kyfoplastyka i vertebroplastyka – nowe sposoby terapii zalecane przez ortopedów

THALIDOMID jest związany z zakrzepicą żył głębokich /DVT/

 • Mechanizm powstania nieznany (Thalidomide powoduje: ↑ czynników prozakrzepowych, ↑ D-dimerów, ↑ czynnika VIII, powoduje aktywację płytek krwi oraz komórek endotelium)
 • Ryzyko zdecydowanie rośnie przy podawaniu dodatkowo sterydów (Dexametazon) oraz antracyklin (Doxorubicyna)
 • Thalidomid powoduje głównie DVT, bardzo rzadko dochodzi do zakrzepów tętniczych

Jaka jest przyszłość chorych na szpiczaka mnogiego w Polsce w 2006 roku?

 • Należy zwiększyć dostępność do leków, które powinny być na stałe używane: THALIDOMIDE, REVLIMID, VELCADE oraz inne
 • Powinno się coraz bardziej wydłużać remisje (faza plateau) oraz ulepszyć jakość życia chorych (quality of life)
 • Należy zwiększyć dostępność do licznych randomizowanych badań naukowych prowadzonych na całym świecie

Chory z rozpoznaniem szpiczak mnogi powinien przede wszystkim:

 • Dbać o nerki (picie około 3 litrów płynów, unikanie leków nefrotoksycznych np. Ibuprofen, używanie alternatywnych środków kontrastowych przy badaniu NMR lub CT)
 • Unikać infekcji (rodzina chorego oraz pacjent powinni się regularnie szczepić na grypę i inne choroby, należy myć ręce, banalna infekcja może spowodować sepsę)
 • Wybrać sobie lekarza, który jest zorientowany w optymalnym leczeniu choroby i jest na bieżąco odnośnie nowych sposobów terapii (ważna jest też współpraca z nefrologiem, radioterapeutą, ortopedą oraz innymi specjalistami)

Terapia wspomagająca IDEALNY LEKARZ POWINIEN BYĆ*:

 • Godny zaufania
 • Empatyczny
 • „Ludzki”
 • Cierpliwy
 • Szczery
 • Otwarty
 • Pełen szacunku
 • Sumienny
 • Dokładny

* Bendapudi NM Mayo Clin Proc, 2006